نشان ها و علایم

Photogenic

Badge.Photogenic.Name

Badge.Photogenic.Desc

پاداش 20 امتیاز

Padawan

Badge.Padawan.Name

Badge.Padawan.Desc

پاداش 10 امتیاز

YourPostFavourited

Badge.YourPostFavourited.Name

Badge.YourPostFavourited.Desc

پاداش 2 امتیاز

PosterVoteUp

Badge.PosterVoteUp.Name

Badge.PosterVoteUp.Desc

پاداش 2 امتیاز

MemberForAYear

Badge.MemberForAYear.Name

Badge.MemberForAYear.Desc

پاداش 2 امتیاز

TheGrouch

Badge.TheGrouch.Name

Badge.TheGrouch.Desc

OneThousandPoints

Badge.OneThousandPoints.Name

Badge.OneThousandPoints.Desc

پاداش 10 امتیاز

JediMaster

Badge.JediMaster.Name

Badge.JediMaster.Desc

پاداش 50 امتیاز

YourPostFavouritedTenTimes

Badge.YourPostFavouritedTenTimes.Name

Badge.YourPostFavouritedTenTimes.Desc

پاداش 10 امتیاز

PostMentionsUmbraco

Badge.PostMentionsUmbraco.Name

Badge.PostMentionsUmbraco.Desc

پاداش 1 امتیاز

PosterMarkAsSolution

Badge.PosterMarkAsSolution.Name

Badge.PosterMarkAsSolution.Desc

پاداش 2 امتیاز

UserVoteUp

Badge.UserVoteUp.Name

Badge.UserVoteUp.Desc

پاداش 2 امتیاز

FavouriteFirstPost

Badge.FavouriteFirstPost.Name

اولین پست مورد علاقه

پاداش 1 امتیاز

AuthorMarkAsSolution

علامت گذاری به عنوان نویسنده

علامت گذاری به عنوان نویسنده

پاداش 2 امتیاز

Close